Moda a su Nuraghe

Pubblica in: 


Fit sa sardigna invasa e priva 'e paghe
deghe seculos prima 'e esser naschìdu
s'eroe immortale 'e su calvariu
cando origine at tentu su nuraghe
cun pedras levigadas costruidu
mitologicu est e leggendariu
gigante monumentu millenariu
senz'ismaltu calchina e ne cimentu
in granitu trachite o in basaltu
cun s'intrada esposta a su levante
monumentu millenariu e gigante
senz'ismaltu e calchina e cimentu
millenariu gigante monumentu
senza calchina cimentu e ismaltu
in granitu trachite o in basaltu
esposta a su levante cun s'intrada
in su centru una sala manna b'ada
cun atteras minores a dogn'ala
senza quadros vasos ne fiores
isprovvistas de balcone e janna
in su centru b'ad una sala manna
cun atteras minores a dogn'ala
in su centru b'ad una manna sala
a dogn'ala cun atteras minores
senza quadros vasos ne fiores
isprovvistas de janna e balcone
e non s'ischit sa generazione
chi l'at fundadu in tempus antigu

fortesa sigura contr'a su nemigu
forzis l'an fattu pro mezzu 'e difesa
mancari senza ispigulos e grezzu
contat gia vinti metros de artura
contr'a su nemigu fortesa sigura
forzis l'an fattu pro mezzu 'e difesa
contr'a su nemigu sigura fortesa
forzis l'an fattu 'e difesa pro mezzu
mancari senza ispigulos e grezzu
già vinti metros de altura contada
abba fioca e bentoso affrontada
e tundu a forma 'e cono est elevadu

Fit sa sardigna invasa e priva 'e paghe...
...chi in tempus antigu l'at fundadu

Chissà cantu suore bi an versadu
in logos malos tra frittu e calore
cun levas ruzzas istangas e palos
ma fattu l'an cun criteriu tantu
suore bi an versadu chissà cantu
in logos malos tra frittu e calore
versadu b'an chissà cantu suore
tra frittu e calore in logos malos
cun levas ruzzas istangas e palos
ma l'ana fattu cun tantu criteriu
e de fantasia est naschidu un imperiu
chi fit zente de forza ismisurada

Fit sa sardigna invasa e priva 'e paghe...
...chi fundadu in antigu tempus l'ada

Ricchesa de Ichnusa incantada
po sa caratteristica bellesa
est diventada una meta turistica
sa fama mondiale l'at diffusa
ricchesa iincantada de Ichnusa
po sa caratteristica bellesa
de Ichnusa incantada ricchesa
po sa bellesa c'at caratteristica
est diventada una meta turistica
diffusa l'at sa fama mondiale
cust'eternu nuraghe colossale
ereditadu l'amos a connotu
deo fino a bois sardos tottu
rendinde unu saludu cordiale

 

Marieddu Masala

Video di Imbeleschidu