Sa cantone de sa coighina

Pubblica in: 

Locatelli su re de su formaggiu,

Puricelli su re de s'istrada,

però un'attera impresa ch'hada,

chi tened pius valore e pius vantaggiu,

non timed ladros e ne brigantaggiu

sa merce sua mai assicurada;

custa si narat sa ditta Cacale

chi pro insigna a su picc'a bistrale.

 

Mi naran chi sa ditta 'e Galisai

nachi est valente in sa mercanzia,

ma sos grossistas de sa iddha mia

si los chircheren non los sighin mai,

Si si movet Dominigu Cappai

faghed'istrages cun sos de Caria

como han pius seguru su fortinu

ca ch'hana aggiuntu a Pischedda Antoninu.

 

Andria est cun Zuanne associadu

in sos laccheddhos faghinde terrores,

però cussos han doppiu valores

c'han finalmente in s'estero imbarcadu,

Segadicasu s'est dichiaradu

azionista in s'impresa maggiore;

Maronzeddu b'est puru in sa foresta

però Andria marciat sempre in testa

 

Zuanne Cozziganu mente astuta

in sos banzos che unu paladinu,

difattis si ch'hat fattu s'istallinu

sutta una rocca in una grutta

sa rocca corcat subra e issu sutta

e serente bi tenet su trainu

si Juanne de buffare non s'istancada

de seguru chi s'abba non li mancada.

 

Billianeddu est puru a conoscenzia

de sas condiziones de Acheronte

pro duas dies ch'est bistadu in fronte

si ch'est partidu in convalescenza,

ca si creiat ficchende semenza

sa veridade est bisonzu chi conte

intantu issu puru had'arriscadu

e in parte si ch'est abilitadu.

 

Ziccheddu Gonnos puru fidi amigu

de un'impresa potente e fiera

ma cand'ha bidu sa forza e s'inimigu

subitu hat cambiadu bandiera

ca la creiat arte lezzera

che in piccarolu a boddire figu:

cando sa forza de s'inimigu hat bidu

cambiat bandiera e s'est fuidu.

 

Pro culpa de su tempus incostante

Portolu puru est mesu arrennegadu

e cun Pascale s'est accumpagnadu

a faghere in sa chessa su brigante,

ma sa ditta Cacale non si vante

Mancari sa corona l'happan dadu;

in tempus sou had'haer fattu proas

ma itte conta cun sas dittas noas

 

Guasi ismentighende minde fia

de sos grossistas pius riconnottos

de frades Memmos e frades Pippias

unidamente a frades Cappottos,

in Carrachentu enden sos prodottos

cun grande fama e cun forte energia;

battinde mezzos dae continente

custos sun pescecanes veramente

 

Cavaglier Rossi puru endindhe linna

nachi s'est irricchidu un'accanteddu

fradiles Mazzoneddos e Angheleddu

cun Bore Ortu anima maligna,

tottu sunu in paglietta e in cappeddu

sos seguaces de su conte Pinna

Tineddu Cossu sa columba zega

b'est puru intrausidu e capulega.

 

Peppinu Sanna nd'est meda orgogliosu

de fagher parte comente e massone,

su cale ch'in Orotteddhi si suppone,

chi est cun fizza e cavaglieri isposu,

fizzu de unu babbu bisonzosu

eppuru est diventadu porcheddone;

cun tuttu ch'est pettorri columbinu

oe sos riccos li faghen s'inchinu.

 

Miccheli Puddu mancari a tardiu

s'est postu in carregiada gai e tottu

s'impresa sua già est in mottu

in s'jerru comente in s'istiu

e pro cantu in su mundu durat biu

de non l'abbandonare hat fattu vottu;

ca b'hat connottu sa gherra continu

unidu a Pedru Daga e Temperinu

 

Est menzus de ingenios e manera

e de ischire sestare sos pianos

oe si antat sa iddha e Silanos

c'had iscobertu tale miniera,

cun piccu e mazza colpos soberanos

sun'atturdindhe sa Sardigna intrea;

oe chie possedit mazza e piccu

si podet narret chi est mesu riccu.

 

A bolla narrere in conclusione

custa cosa no est de trascurare

tottu chie s'est devidu arriscare

s'hat fattu bella sa posizione

ca oe chie hada unu millione

est pensende a lu moltiplicare,

quasi tottus han fattu progressos

e campan solu cun sos'interessos

 

Bogare coighina est arte bella

ma pro l'ischire bisonzu e proare,

ca si l'andana in bonu sos affare

s'irricchin'issos ei sa parentella,

pro totta vida los ponzan in cella

sos chi obbligana a l'esercitare;

Cacale hat dadu prova e b'hat connottu

gai sos riccos bi torren tottu.

 

Avanti Flora macchinedda iscelta

avanti Flora ca leas su pannu

chie t'hat fattu non t'hat giuttu ingannu

ca fidi ingenieri e mente esperta,

si ch'arrivamos sanos sena dannu

a Sant'Antoni damus un'offerta;

si chena dannu sanos ch'arrivamos

a Sant'Antoni un'offerta damos.

 

Pascale Giau (Diddhu)