Su lamentu de Remundu contra a Bantòni

Pubblica in: 

Cando Bantòni de tia Mintòi
fid a fiancu 'e Remundu Cappai
tra issos no nd'an tentu accordu mai;
Si Remundu nariat "faghe goi !"

Bantoni rispondiàt " no est gai !"
e su 'e fagher prima faghìat poi;
Remundu murmuttiat "ohi ohi !"
E Bantoni a murrunzu "ohi ahi .."

su paesanu tou caru Mariu,
est piliesse che pedra calcaria
in Bantoni non b'hat perunu isettu;

nemmancu a gru nè cun fune contraria
unu passu non poned a derettu
custu est che i sa rughe 'e su Calvariu!

Mario Tedde